Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

NicTuPoMnie
08:50
Reposted fromSirenensang Sirenensang viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
08:50
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaLuukka Luukka
08:50
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
08:47
3786 e0ea
NicTuPoMnie
08:45
NicTuPoMnie
08:45
NicTuPoMnie
08:44

June 22 2017

NicTuPoMnie
08:25
3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viagdziejestola gdziejestola
08:06
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viasofias sofias
NicTuPoMnie
07:52
7068 fd3d 500
Reposted fromkrzysk krzysk
NicTuPoMnie
07:51
2021 df10
Reposted fromadaamanth adaamanth viayanek yanek
NicTuPoMnie
07:50
Reposted fromciarka ciarka viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
07:50
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
07:50

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
07:48
3163 15d0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaiblameyou iblameyou
NicTuPoMnie
07:41
3790 64c1
Reposted fromadaamanth adaamanth viayanek yanek
NicTuPoMnie
07:40
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
NicTuPoMnie
06:58
Reposted fromteijakool teijakool viaLuukka Luukka
06:58
1223 607a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
06:57

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl