Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

NicTuPoMnie
21:09
0663 8d55 500
Władysław Podkowiński - Marsz żałobny Chopina, 1894

ostatni, niedokończony obraz jego
Reposted fromSapereAude SapereAude viamaardhund maardhund

June 14 2017

NicTuPoMnie
21:22
Reposted frompunisher punisher viaLejen Lejen
21:18
21:17
NicTuPoMnie
21:12
2565 9074
Reposted fromlostness lostness viasecalecornutuum secalecornutuum
21:08
NicTuPoMnie
21:06
4768 b329 500
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
NicTuPoMnie
20:43
20:36
3427 aeb8 500

cinemabun:

The Panic in Needle Park (Jerry Schatzberg, 1971)

Reposted fromLittleJack LittleJack
20:33
4168 f623 500
Reposted fromenyopax enyopax viamaardhund maardhund
NicTuPoMnie
20:33
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viazabka zabka
NicTuPoMnie
20:33
NicTuPoMnie
20:19
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaMaryiczary Maryiczary
20:11
5215 4b84 500
Reposted fromeleaun eleaun viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
20:10
8352 f9ef 500
Reposted fromsosna sosna viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
20:09
20:09
0958 abcc
NicTuPoMnie
20:08
8113 1435
Reposted fromniee niee viaLuukka Luukka

June 13 2017

13:47
2761 b07a 500
Reposted fromidiod idiod
13:46
6833 090a 500
Reposted fromidiod idiod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl