Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

19:17
6547 a409 500
NicTuPoMnie
19:15
0763 329a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiblameyou iblameyou
NicTuPoMnie
19:15
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan vialittleproblem littleproblem

March 18 2017

NicTuPoMnie
22:40
22:35
5859 6ebe 500
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:34
1846 3b0d 500
Reposted fromerial erial viahavingdreams havingdreams
NicTuPoMnie
22:31
Ludzi normalnych nie ma dziś w Europie. Wiktor Gomulicki w odpowiedzi na ankietę "Cyklisty" z 1897 roku.

Reposted fromciarka ciarka viaLuukka Luukka
22:28
5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viatbtf tbtf
22:26
4999 bdac 500
NicTuPoMnie
22:08
he's back
NicTuPoMnie
22:07
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamaardhund maardhund
NicTuPoMnie
22:07
Czemu dzwonienie do obcych ludzi jest takie trudne?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
NicTuPoMnie
22:06
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
21:32
8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viaLuukka Luukka
21:31
4295 63f4
Reposted fromerial erial viajanealicejones janealicejones

March 16 2017

NicTuPoMnie
14:22
Reposted frommrrru mrrru viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
14:20
3811 da37 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viafrauvermeer frauvermeer
NicTuPoMnie
14:19
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
NicTuPoMnie
14:19
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:18
0886 360c 500

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl