Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2019

NicTuPoMnie
20:58
6888 cda4
Reposted fromteijakool teijakool viaboli boli
NicTuPoMnie
20:49
Reposted fromshakeme shakeme viahavingdreams havingdreams
NicTuPoMnie
20:45
7469 7d23 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
NicTuPoMnie
20:42
7963 65e6 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
NicTuPoMnie
20:42
7970 eea0 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
NicTuPoMnie
20:41
2194 310d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled

August 02 2019

NicTuPoMnie
22:36
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaiblameyou iblameyou
NicTuPoMnie
22:35
3222 60b8 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
NicTuPoMnie
21:43
1495 a383
Reposted fromtichga tichga viapffft pffft
NicTuPoMnie
21:07
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viaOkruszek Okruszek
NicTuPoMnie
20:58
7020 8fd6 500
NicTuPoMnie
20:50
Reposted fromgruetze gruetze viapastelowe pastelowe
NicTuPoMnie
20:50
4478 0ce7 500
you
Reposted fromsponzy sponzy viaTheEvexe TheEvexe
NicTuPoMnie
20:45

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaperfectsense perfectsense
NicTuPoMnie
20:27
3111 574c 500
NicTuPoMnie
20:23
4295 4a39 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasiostra siostra
NicTuPoMnie
18:32
4480 4bd5 500
Reposted fromadkagar adkagar viamolotovcupcake molotovcupcake
NicTuPoMnie
18:15
1058 b7cb 500
Reposted froms3 s3
NicTuPoMnie
18:08
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł.
— Jacek Podsiadło
NicTuPoMnie
18:08
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl